kariyer

Adınız Soyadınız*
E-mail Adresi*
Mesaj
Kişisel verilerinizin İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından iş süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’in grup şirketleri,
iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve ilgili iş ortaklarına aktarılmasına; ayrıca tarafınıza tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler
yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyor musunuz?*

Evet, onay veriyorum.
Bu formdaki kişisel verileriniz İzmir Demir Çelik San. A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine
dayalı olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla, talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilmesi
amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak İDÇ’in grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve
gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Onay vermeniz halinde ise kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile
ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Bu kapsamda tarafınıza
tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik iletiler de gönderilebilecektir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.