Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesi gereği aşağıdaki şekilde hesaplanır,

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)     Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b)     Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.


c)      Kalanın %10’u, TTK’nın 348 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, genel kurulca kar dağıtımına karar verilmese dahi kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.


d)     Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının; azami % 10’unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.


İkinci Kâr payı:

e)     Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f)      Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.