Teknoloji

Teknoloji

Enerji üretim tesisimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden, pulverize kömür yakma teknolojisi uygulanacaktır. Tesisimizde ana yakıt olarak ithal kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır. Kömür, stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile kazana iletilmektedir. Değirmenlerde toz haline getirilen kömür, brülörler aracılığıyla kazanda yakılmaktadır.

Kazan içi yakma sıcaklığı 1.400°C civarında olacaktır. Buhar kazanında elde edilen yüksek basınçlı buhar, konvansiyonel bir buhar türbinini geçerek, buhar türbini ile birlikte çalışan jeneratörün elektrik üretmesini sağlayacaktır. Türbinden çıkan buhar, kondenser sisteminde yoğunlaştırılarak buhar kazanına gönderilecek ve yeniden buhar üretimi gerçekleştirilecektir.

Kazan içerisinde yanma sonucu açığa çıkan baca gazı önce azot oksitlerin giderilmesi için DeNOx ünitesinden sonrasında ise elektrostatik toz tutucu filtrelerden ve devamında ise kükürt dioksit giderme tesisinden geçtikten sonra bacaya yönlendirilecektir. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulacak olan tesisimizde yıllık 2.562.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilip, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde 380 kV seviyesinde ulusal iletim şebekesine verecektir. Bu üretim miktarı ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %1’ine karşılık gelmektedir.

Kurulacak olan santral yüksek verimle çalışarak birim enerji üretiminde daha az yakıt tüketimiyle kömürün hem ekonomik hem de temiz bir şekilde kullanımını sağlayacaktır. Uygulanmakta olan benzer sistemler içinde daha az yakıtla daha çok verim alınması mümkün olan bu modern teknoloji sayesinde, tesisimiz Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde mevcut tüm çevre kriterlerine uyumlu olarak çalışacak ve hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki kriterlere azami derecede uyacak şekilde üretim yapacaktır.

Kullanılacak DeNOx ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Teknolojileri ve Elektrostatik Toz Çökeltme Filtreleri ile bu düşük emisyon değerleri garanti edilmektedir. Santralın elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ana atıkları olan kül ve alçıtaşı, Almanya’ da ve diğer gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi, çimento ve alçı fabrikalarında ham madde olarak kullanılacak ve ekonomik değer olarak geri kazandırılacaktır.


 

Baca Gazı Denitrifikasyon (DeNOX) Ünitesi

Belirlenen NOx emisyonu limit değerlerinin sağlanabilmesi için santralde, düşük NOX yakıcıları gibi birincil nitrojenasyon sistemlerinin yanında DeNOx sistemi de kurulacaktır. DeNOx sistemi seçici katalizör reaksiyonu esasına göre çalışacaktır.

 

İhtiyaç duyulacak indirgenin elde edilmesi için sahada üre çözeltisi hazırlanacak ve bir reaktörde üre çözeltisinden gaz fazında amonyak+hava karışımı elde edilecektir ve özel nozüller aracılığıyla baca gazına püskürtülecektir. Baca gazıyla karışan amonyak katalizör yatağında baca gazındaki azot oksitleri kimyasal reaksiyonla azota ve su buharına dönüştürecek ve çevresel etkilerin minimum seviye getirilmesini sağlayacaktır. Bunun amonyak üretimi için kullanılacak olan üre büyük torbalar halinde ve kamyonlar yardımıyla sahaya taşınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrostatik Filtre

Elektrostatik filtreler, enerji santrallerinde, yakıtın yanması sonucu oluşan baca gazının içerdiği uçucu küllerin atmosfere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek için kullanılmaktadır.

 

Elektrostatik filtreler hava ısıtıcıları ile cebri çekme fanları arasına yerleştirilecektir. Böylece baca gazının içerdiği uçucu küllerin, gaz kanalları ve fan kanatlarında oluşturabileceği aşınmalar da önlenebilecektir. Elektrostatik filtreler, askıda katı madde içeren gazların, oluşturulan elektrik alanı içerisinden geçirilerek, yükleme elektrotları ile elektriksel olarak negatif yükle yüklenmesi ve negatif yükle yüklenmiş maddelerin pozitif toplama elektrotlarında toplanarak gazdan ayrılması ilkesi ile çalışmaktadır.

 

Toplama elektrotları üzerinde toplanan kül, elektrotların belirli aralıklarla silkelenmesi sonucu elektro filtre altındaki kül bunkerlerine dökülmektedir. Kül bunkerlerinde biriken kül, genel olarak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca Gazı Desulfürizasyon (BGD) Ünitesi

Santralde kömürün yanması sonucunda oluşabilecek SO2 emisyonunun sınır değerlerin altına getirilmesi için santralde ıslak kireçtaşı prosesine dayalı BGD ünitesinin kurulması planlanmıştır. Islak kireçtaşı prosesine dayalı BGD tesisi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

• Yıkayıcı kule (absorber),

• Kireçtaşı depolama sistemi,

• Kireçtaşı çözeltisi hazırlama sistemi,

• Alçıtaşı susuzlaştırma sistemi,

• Alçıtaşı depolama sistemi ve

• Atıksu arıtma tesisi.

 

Yaklaşık yedi günlük depolama kapasitesine sahip depolama sisteminden alınan kireçtaşı, kireçtaşı çözeltisi hazırlama ünitesine gönderilmektedir. Kireçtaşı çözeltisi hazırlama ünitesinde, ıslak değirmenler ve hidrosiklonlar yoluyla istenen özelliklerde hazırlanacak kireçtaşı çözeltisi, çözelti tankında depolanacaktır. Bu tank boru ve pompa sistemi yardımıyla yıkayıcı kuleye bağlanarak SO2 giderimi için doğru karışım miktarlarına ulaşılmasını sağlayacaktır. Tipik bir BGD yıkayıcı kulede toplama haznesi ve çeşitli kademelerde püskürtme sistemlerinden oluşan reaksiyon bölgesi yer almaktadır. Yıkayıcı kule toplama haznesindeki çözelti geri dönüşüm pompaları vasıtasıyla reaksiyon zonunda bulunan çeşitli seviyedeki sprey nozüllar yoluyla püskürtülecek ve reaksiyon zonunda SO2, çözelti ile reaksiyona girerek baca gazından uzaklaştırılacaktır. Gerçekleşen oksidasyon sonucunda alçıtaşı oluşacak ve bu ürün alçıtaşı susuzlaştırma sistemine gönderilecektir.

Alçıtaşı susuzlaştırma ünitesi, genel olarak hidrosiklonlar, ile vakum belt filtreden oluşmaktadır. Hidrosiklon sisteminde ortaya çıkan su yeniden yıkayıcı kuleye gönderilirken, daha yoğun hale gelen alçıtaşı suyu tamamen giderilmek üzere vakum belt filtreye gönderilecektir. Susuzlaştırma prosesi sonunda alçıtaşının nem miktarı yaklaşık %10 olacaktır. Çıkacak olan alçıtaşının çimento ve alçı tesislerinde kullanılarak ekonomiye geri kazandırılması planlanmıştır.