Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartları çerçevesinde, plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara uygun olarak çevre ve insan odaklı, sürdürülebilir bir üretim politikası izlemeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda;


İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş Yönetimi;


 • Tüm yasal düzenlemelere, standartlara ve yönergelere tam uyum sağlamayı,
 • Tüm personelin Entegre Yönetim Sistemine ilişkin politika ve hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,
 • Üretimin kesintisiz ve güvenilir olmasını sağlamak için planlı bakım ve onarımlar yaparak işletme sürekliliğini ve güç sistemlerinin güvenliğini sağlamayı,
 • Çevresel süreçlerden ve güvenlikten taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Takım ruhunun farkında olarak, tesisin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
 • Çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve bilincini artırmak için eğitim programları ve etkinlikler düzenlemeyi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve memnuniyeti sağlamayı,
 • Çevresel etkilerin en aza indirgenmesi için ölçülebilir hedefler belirleyerek, çevresel performansın sürekli izlenmesini,
 • Enerji üretimi sırasında oluşan karbon salınımını azaltma stratejileri geliştirerek, bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı ve enerji üretiminde verimli yaklaşımlar kullanarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmayı,
 • Doğal kaynakların verimli ve doğru kullanımınını,
 • Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları, atık yönetim hiyerarşisi çerçevesinde kaynağında azaltmayı,mümkünse yeniden kullanımını ya da geri kazanımını,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının kazandırıldığı bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı;
 • İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,
 • Eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde işe alım sürecinden başlanarak eğitim, terfi, kariyer yönetimi, çalışma ortamı, ödül yönetimi ve ücretlendirme gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde; dil, din, milliyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, medeni hal, sağlık, engellilik durumu, siyasi görüş ve benzer konularda eşit bir tutum sergilemeyi,
 • Ayrımcılık, adaletsiz edim ve davranışlar, onur kırıcı ceza ve uygulamalar, cinsel ve fiziksel taciz, şiddet ve mobbingin hiçbir türünün bulunmadığı bir çalışma ortamı temin etmeyi,
 • Çalışanlarımıza ait kişisel verilerin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun şekilde tutulmasını, çalışanlarımızın kişilik hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri almayı ve veri kalitesinin sağlanması adına çalışanlarımızın kişisel verilerini gerekli hallerde güncellemeyi,


hedefler ve taahhüt eder.