Tesisin Çevreye Etkisi Olacak Mı?

Kullanılacak DeNOx ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Teknolojileri ve Elektrostatik Toz Çökeltme Filtreleri ile santralımızda düşük emisyon değerleri garanti edilmektedir. Elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ana atıkları olan kül ve alçıtaşı, Almanya’ da ve diğer gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi, çimento ve alçı fabrikalarında ham madde olarak kullanılacak ve ekonomik değer olarak geri kazandırılacaktır.


Çevre bilincinin bir ifadesi olarak, santrakımızda uygulanacak teknoloji ile baca gazı emisyonlarını gerek yürürlükteki Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği ve gerekse Avrupa Birliği Çevre Mevzuatları tarafından belirlenen sınır değerlerinden daha düşük sınır değerleri de sağlayacak şekilde seçilmiştir. Özellikle toz emisyonları açısından santralımız dünyada bir ilk’e imza atmıştır.** Kuru bazda ve baca gazında % 6 hacimsel oksijen esas alınarak.

** BYTY: Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği.