Bilgilendirme Politikası

AMAÇ

 İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, pay sahiplerinin eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket’in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı’na ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

YETKİ VE SORUMLULUK

 İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

İDARİ SORUMLULUĞU OLAN KİŞİLER

İdari sorumluluğu bulunanlar, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede doğrudan ya da dolaylı olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

KAMUYU AYDINLATMADA KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR

 SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

 - Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir)

- Periyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir.)

- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

- Kurumsal internet sitesi (https://www.izdemirenerji.com/)

 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

 -Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

-Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,

-Dilekçe, Elektronik posta v.b. yazılı iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları.

İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde https://www.izdemirenerji.com/ adresindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce içerikte düzenlenir.

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

-Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler

-Vizyon ve ana stratejiler

-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi

 -Şirketin ortaklık yapısı

-Şirket esas sözleşmesi

-Ticaret sicil bilgileri

-Finansal bilgiler, göstergeler ve raporlar

-Duyurular

 -Özel Durum Açıklamaları

-Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar

-Genel Kurul bilgilendirme dokümanı

-Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli

-Vekâletname örneği

 -Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

-Kar dağıtım politikası

 -Bilgilendirme politikası

 -Diğer Politika ve esaslar

 ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sorumluluk

 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır, KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir.

 Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

 Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul, Sermaye Artımı, Temettü Ödemeleri konusunda, ortaklar KAP ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilir. Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek belgeler; Gündem, Hazır Bulunanlar Cetveli, Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Esas Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir. Söz konusu dokümanlar yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerde yatırımcıların bilgisine sunulur.

Medya

 Yıl içinde duyurulması gerekli görülen gelişmelerle ilgili yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak gelen sorular yada bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu veya olumsuz yanıt verilir.

Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketin Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, şirket kaynaklı olup olmadığına bakılmaksızın, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusuna ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Asılsız Haber ve Dedikodular

 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Ancak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’dan doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde bu tür asılsız haberler için açıklama yapılır.

 İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

 İçsel bilgiye sahip İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar

 Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan önemli boyutlarda farklılık doğurabilir. Gerçekleşmeler sonrasında beyanatlara göre oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır ve uyarılır.

Sessiz Dönem

 Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır.

Bu döneme "Sessiz Dönem" adı verilir. Şirket için “Sessiz Dönem” üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap dönemine ilişkin olarak mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklanacağı tarihten on beş gün önce başlar ve ilgili mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı anda sonra sona erer. Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirket’in ilgili hesap döneminin mali sonuçlarına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması Şirket’i temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.